$20.00 (CAD)
Out of stock

ᑎᕐᕿᐊᓕᒃ ᓇᓴᖅ

ᓇᓴᖅ ᑎᕐᕿᐊᓕᒃ, ᐊᖏᓂᖓ ᐊᑯᓐᓈᕿ, ᑕᐅᑦᑐᖓ ᓯᓇᕐᓇᒪᕆᒃ ᓯᕗᐊᒍᑦ ᖃᑯᕐᑕᒥᒃ ᐊᕙᑕᐅᑉ ᑕᕐᓴᖓᓂᒃ ᑕᕐᓴᖃᕐᓱᓂ.
ᑐᓄᐊᒍᑦ ᐊᖏᓕᒋᐊᕈᑎᓕᒃ ᒥᑭᓕᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓱᓂᓗ ᑕᐅᑦᑐᖓ ᑌᒣᑦᑐᓭᓐᓇᒥᒃ, ᓴᕕᕋᔭᕐᒥᒃ/ᑭᑭᐊᒥᒃ ᓱᑲᒋᐊᕈᑎᖃᕐᓱᓂ.