• ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓ ᑯᐯᑉ ᑕᕐᕋᖓᓂ
  • 1974 / ᓯᑯᑦᓴᔭᒨᕐᑕᐅᒋᐊᓪᓚᑐᕕᓂᖅ 2018-ᒥ
$24.00 (CAD)
Out of stock

ᑕᖅᕋᒥᐅᑦ; The Northerners; Les Septentrionaux

ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓ ᑯᐯᑉ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐱᒋᐊᕐᑐᕕᓂᖅ ᐅᑭᐅᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᓈᓕᕐᑑᒃ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥ. ᓴᕐᕿᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᐅᓰᑦ ᑌᒫᑦᓭᓈᒍᓐᓀᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ ᐱᑦᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᒥᑭᔪᒥᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᒐᔭᓚᐅᕐᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓐᖏᒪᕆᓪᓗᑎᒃ. ᑐᐸᑦᑎᑕᐅᓚᐅᕋᑦᑕ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᓂ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐱᐅᓯᖃᕐᓱᑎᒃ ᐱᓚᐅᕐᒪᑕ ᑲᒪᓯᒪᔪᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᐯᕆᑦᓯᒐᔭᕐᓱᑎᒃ ᐅᕙᑦᑎᓂᒃ ᓯᕗᓂᑦᓴᑎᓐᓂ. ᑕᒫᓂᓕ ᐊᖏᓐᖏᓇᑦᑎᒋᑦ ᐱᐅᓯᕆᓚᐅᕐᓯᒪᓐᖏᓇᑦᑎᒍᓪᓗ.