$50.00 (CAD)

ᐅᓂᒃᑳᖑᐊᓚᐅᕐᑖ / UNIKKAANGUALAURTAA / LET’S TELL A STORY (IN ENGLISH)

ᕿᒥᕐᕈᐊᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ
ᕿᒥᕐᕈᐊᖃᐅᑎᒃ ᐊᕙᑎᓗ ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᓘᓃᒃ ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᕐᑕᓕᒃ. ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐯᕆᑦᓯᔨᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᓗ.
ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᑦ ᓄᐊᑕᐅᒪᔪᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᓖᑦ : ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖏᑦ, ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᑐᙯᑦ ᐱᐅᓂᖃᕐᓱᑎᒃ ᐱᐅᓐᖏᓂᖃᕐᓱᑎᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᑐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᕐᑕᖃᕐᓱᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᓯᕆᕙᓚᐅᕐᑕᖏᓐᓂᒃ ᑌᑦᓱᒪᓂᒋᐊᖅ. ᐊᑐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ ᐅᓐᓂᑑᑎᓂᓪᓗ ᓱᖃᑦᓯᑎᑦᓯᒍᓯᕐᓂᒃ ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ ᐱᓐᖑᐊᕈᓰᑦ, ᐊᒡᒐᒧᑦ ᐃᓂᕐᓯᓃᑦ, ᐃᓐᖏᓗᑦᑖᓃᑦ.

 

ᕿᒥᕐᕈᐊᓕᐅᕐᑐᕕᓃᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ
ᐊᑎᖁᑏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᔪᕕᓂᕐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᕆᖃᑕᐅᑦᓱᑎᒃ  ᑖᑦᓱᒧᖓ ᕿᒥᕐᕈᐊᒧᑦ ᐊᒥᓱᑲᓪᓚᐅᕗᑦ : ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓯᕗᓕᕐᑏᑦ, ᐯᕆᑦᓯᔩᑦ, ᐊᖓᔪᕐᖄᕆᔭᐅᔪᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᑯᓪᓗ ᑲᖐᒋᔭᖃᕐᑐᕕᓃᑦ ᐱᐊᕃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᑑᓂᖏᑦ ᐱᐅᔫᓂᖏᓪᓗ ᕿᒥᕐᕈᐊᓕᐊᕕᓃᑦ ᓇᑯᕐᒦᕈᑕᐅᒋᐊᖃᕐᐳᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᑐᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᓂᑦ.