ᐱᐊᕃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖏᑦ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᑎᑕᐅᒋᐊᓪᓚᑐᑦ (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑭᓯᒥ)

About the book

ᓄᑖᒃ ᒪᕐᕉᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᒃ ᐃᓚᒋᓕᐅᑎᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑑᒃ ᐱᐊᕃᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᖏᓐᓄᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ ᓄᓐᖓ ᐃᖃᓗᒻᒧᑦ.

ᕿᒥᕐᕈᐊᖑᓕᕋᓗᐊᕐᑎᓗᒋᒃ ᑭᑎᑦᔪᑎᓄᐊᖓᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᖏᑦ, ᐅᓇ ᕿᒥᕐᕈᐊᖑᓕᕐᒥᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᐅᓚᒍᑎᖏᑦ. ᕿᒧᑦᓰᑦ, ᐃᓕᓵᓂᒃ ᐁᑦᓯᕋᐅᑎᒃ, ᖁᓕᒥᒎᓕᒃ/ᖁᓛᒻᒥᒎᓕᒃ. ᑲᒧᑎᑲᓪᓚᒃ/ᓯᑭᑑᖅ, ᐃᑯᐊᓚᔪᕐᓂᐊᑎ, ᖃᔭᖅ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐊᐅᓚᒍᑎᐅᒍᓐᓇᑐᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᑎᑦᓯᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᒍᑏᑦ ᐊᓯᑦᔨᓯᒪᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᕿᒥᕐᕈᐊᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᖃᓐᖏᑐᓂᑦ ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᓐᓄᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ, ᓯᑕᒣᓐᖑᐊᕌᓘᓕᕐᓱᑎᒃ, ᐃᓕᓴᐅᑎᑦᓴᓯᐊᑦ ᐱᐊᕃᑦ ᑕᑦᓰᓚᕿᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓰᕐᓯᖏᑦᑑᒍᑕᐅᒍᓐᓇᓱᑎᐊᓪᓛᑦ.

ᑖᒃᑯᐊ ᓯᑕᒣᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓛᕐᓂᐊᑐᑦ ᒪᓐᓂᓕᐅᑦ (ᔫᓂᐅᑉ) ᓄᓐᖑᐊᓂ 2013-ᒥ.

Learning to count Les outils des inuits Capture d’écran 2013-04-23 à 14.01.12Capture d’écran 2013-04-23 à 14.00.32