$12.00 (CAD)

ᐊᑐᓕᕐᕿᑖᕈᓐᓇᑐᖅ ᓂᕈᒥᐊᒐᖅ

ᐊᑐᕐᑕᐅᒋᐊᓪᓛᕈᓐᓇᑐᖅ ᓂᒍᒥᐊᕌᐱᒃ ᖃᓪᓗᓈᕐᑕᑕᖓ ᐊᓕᕐᖃᔭᓐᖏᑐᑦᓴᔭᖅ
ᕿᕐᓂᑕᖅ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᖅ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᐊᑐᑦ  ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑕᕕᓂᖅ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑎᒧᑦ ᔫ ᑕᓕᕈᓐᓂᓕᒧᑦ
ᐊᖏᓂᖓ : 18“ ᓴᓂᒧᑦ x 15” ᖁᒻᒧᑦ