ᐊᒥᓲᓪᓗᐊᖏᑦᑐᑦ ᑎᑭᓭᒍᓯᐅᒍᓐᓇᑐᑦ :

ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᓂᐅᕕᕋᓱᐊᒍᒪᔪᖃᕈᓂ
ᑕᑯᓇᓱᐊᕐᓗᑎᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒥᒃ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᑎᑕᐅᑎᓯᒪᓕᕐᑕᑎᓄᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᓪᓗ ᓂᐅᕕᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ Paypal-ᒥᒃ, ᑖᓐᓇᓗ ᐊᑐᕈᕕᐅᒃ ᑎᑭᓭᓂᕕᓃᑦ ᑭᓇᒧᓪᓘᓃᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᒐᔭᕋᓂ. 

ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ
ᑎᑭᓭᒍᑏᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᓗᒍ ᐅᕗᖓ : info@publicationsnunavik.ca. ᑎᑭᓭᓕᕈᕕᑦ ᐅᖃᑦᓯᐊᓗᑎᑦ ᓇᓪᓕᐊᓂᑦᓯᐊᖅ ᕿᒥᕐᕈᐊᒥᒃ ᖃᑦᓯᐅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᑎᑭᓭᒍᒪᒻᒪᖔᑉᐱᑦ, ᐃᓚᐅᒻᒥᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑏᑦ, ᑐᕌᒍᑏᑦ ᐅᖄᒍᑏᓪᓗ. 

ᐅᖄᒍᑎᑎᒍᑦ
ᐅᕙᑦᑎᓄᑦ ᒧᓐᑐᔨᐊᒧᑦ ᐅᖄᕕᖃᕐᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ : (514) 989-9031 ext: 235 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᑐᓐᖏᑑᑦᓱᓂ ᐅᖄᒍᑎᑎᒍᑦ ᐊᒥᐊᔨᑲᓕᒫᑉ ᑕᕐᕋᕙᓯᖓᓂ ᐅᖄᕕᖃᕐᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ : 1 800 361-5029, ᐊᓪᓕᕇᕐᑐᓂᑦ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 9 :00-ᒥᑦ ᐅᓪᓛᑯᑦ 12 :00-ᒧᑦ ᐅᓪᓗᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ 1 :00-ᒥᑦ ᐅᓪᓗᑯᑦ 5 :00-ᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒧᑦ.