• ᐲᑕ ᖃᓴᓪᓗᐊᖅ
  • ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ
  • 1999
  • 6 ¾ in. X 9 ¼ in.-ᒥᒃ ᐊᖏᓂᖃᕐᓱᓂ – 69-ᓂᒃ ᒪᑉᐱᒐᓕᒃ
  • 2-9801525-7-9
$10.00 (CAD)

ᐲᑕ ᖃᓴᓪᓗᐊᑉ ᖃᐅᔨᒪᐅᓯᕕᓂᖏᑦ, ᓯᕗᓪᓕᖅ ᑐᖓᓕᖓᓗ

ᕿᒥᕐᕈᐊᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ
ᒪᕐᕈᐃᒃ ᐊᑐᐊᒐᓐᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔫᒃ ᑐᑭᓯᓐᓇᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᑐᓂᒃ ᐱᐅᓯᑐᖃᕐᑎᒍᑦ ᐲᑕᐅᑉ ᐅᓂᒃᑳᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᕐᑕᖃᕐᓱᑎᒃ ᑑᒪᓯ ᑲᓪᓚᐅᑉ ᐊᓪᓚᖑᐊᖃᑦᑕᑕᕕᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᕿᒥᕐᕈᐊᓕᐅᕐᑐᕕᓂᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ
ᐲᑕ ᖃᓴᓪᓗᐊᖅ ᓲᓱᒋᔭᐅᒻᒪᕆᑦᓱᓂ ᐃᓄᒻᒪᕆᐅᓚᐅᔪᕗᖅ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥ ᐊᒥᓱᒐᓛᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᓕᐅᕐᑐᕕᓂᐅᑦᓱᓂ ᕿᑲᕐᑎᐊᖁᑎᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᕙᑕᖅ ᐱᐅᓯᑐᖃᓕᕆᕕᒻᒥ.