$10.00 (CAD)
Out of stock

ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᔩᑦ – ᑕᕐᕋᖅ : ᐃᓄᐃᑦ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᐅᑎᑦᓴᔭᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥᓂᑌᑦ

ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᒍᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖓ

ᑖᒃᑯᐊ ᑲᑎᕐᓱᐊᒍᓯᒪᔪᑦ ᐱᐅᓂᕐᐹᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓪᓗᒥᓂᑕᕐᓂᒃ ᑐᓴᕐᓂᔮᕐᑎᓯᐅᑎᖏᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᕐᑐᑦ. 1994-ᒥᓂᑦ, ᐃᓄᒃᓱᒃ ᓂᐱᓕᐅᕐᑏᑦ ᓂᐱᓕᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐱᖕᖑᐊᑎᓂᒃ ᐆᑦᑑᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᓵᓕ ᐋᑕᒻᔅ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥᐅᖅ, ᕼᐃᓇᒃ ᑕᐅᓐᓕ ᓛᐸᑐᐊᒥᐅᖅ, ᓓᓇ ᑐᓪᓚᐅᒐᖅ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥᐅᖅ, ᕿᒧᑦᔪᐃᑦ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥᐅᑦ, ᑑᒪᓯ ᖁᐃᑦᓴᖅ ᐊᑯᓕᕕᒻᒥᐅᖅ, ᐅᕙᒍᑦ ᐃᖃᓗᒻᒥᐅᑦ, ᓵᓕ ᓂᖏᐅᖅ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥᐅᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᑕᕃ ᐳᓵᑦ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥᐅᖅ. ᑖᓐᓇ ᓂᐱᑦᓴᔭᖅ ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᐅᕐᖃᑕᐅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ 10-ᓂᑦ ᓂᐱᑦᓴᔦᑦ ᐃᓕᒃᑰᑎᕐᑐᑦ ᓈᓚᒐᑦᓭᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᒥᓲᓗᐊᖕᖏᑐᑦ “ᐱᑖᕆᓗᒋᑦ ᑭᓯᐊᓂᐅᑦᓱᑎᒃ” ᓈᓚᒐᑦᓭᑦ ᑲᑎᕐᓱᐊᒍᓯᒪᔪᑦ.

ᐃᓕᒃᑰᑎᕐᑐᑦ ᐃᓚᓖᑦ ᐅᑯᓂᖓ: ᓵᓕ ᐋᑕᒻᔅ (3 ᐃᖕᖏᑕᖏᑦ), ᓵᓕ ᓂᖏᐅᖅ (2 ᐃᖕᖏᑕᒋᒃ), ᕼᐃᓇᒃ ᑕᐅᓐᓕ (ᐃᖕᖏᑕᖏᑦ), ᓓᓇ ᑐᓪᓚᐅᒐᖅ (2 ᐃᖕᖏᑕᒋᒃ), ᕿᒧᑦᔪᐃᑦ (ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐃᖕᖏᑕᖓ), ᑑᒪᓯ ᖁᐃᑦᓴᖅ (2 ᐃᖕᖏᑕᒋᒃ), ᐅᕙᒍᑦ (2 ᐃᖕᖏᑕᒋᒃ) ᐊᒻᒪᓗ ᐋᑦᑕᕃ ᐳᓵᑦ (3 ᐃᖕᖑᑕᖏᑦ).