ᓯᐴᔭ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᐸᕐᓀᒍᓐᓇᓕᕐᑐᖅ

ᐃᐊᓪᓯ ᖃᓴᓪᓗᐊᖅ ᐊᓪᓚᑐᕕᓂᖅ ᖁᒪ ᒪᖏᐅ ᐃᔦᑦᑐᖅ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑐᕕᓂᖅ


ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᖏᑦ

ᒥᑭᔫᑦᓱᓂ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᕐᑕᓕᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᒋᕙᑦᑕᕕᓂᖏᓐᓂᒃ.


ᐃᓕᓴᐅᑏᑦ ᑭᑎᑦᔪᑎᓂᒃ

ᒥᑭᔫᑦᓱᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓴᔭᕐᓂᒃ ᐆᒪᔪᓐᖑᐊᑕᓕᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓴᐅᓱᓂ ᐱᐊᕋᕐᓂ ᐊᕐᕌᒍᓕᓐᓂᒃ 0-ᒥᑦ 10-ᒧᑦ.


ᐅᓂᒃᑳᖑᐊᓚᐅᕐᑖ

ᕿᒥᕐᕈᐊᖃᐅᑎᒃ ᐊᕙᑎᓗ ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᓘᓃᒃ ᐅᓂᒃᑳᑐᐊᕐᑕᓕᒃ. ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐯᕆᑦᓯᔨᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᓗ.


ᑲᒪᒋᐅᑎᑦᓯᐊᓂᖅ

ᓗᐃ ᖁᖏᓯᕈᖅ